Area nazionali 3x3

2023

MONDIALI

Vienna 2023

EUROPEI 3x3

Gerusalemme

2023

MONDIALI 3x3 U23

Lublin 2023

MONDIALI 3x3 U18

Debrecen 2023

2022

MONDIALI

Antwerp 2022

EUROPEI 3x3

Graz 2022

MONDIALI 3x3 U23

Bucharest 2022

MONDIALI 3x3 U18

Debrecen 2022

2021  

EUROPEI 3x3

Parigi 2021

 

MONDIALI 3x3 U18

Debrecen 2021

2020

OLIMPIADI

Tokyo 2021

 

     
2019

MONDIALI

Amsterdam 2019

EUROPEI 3x3

Debrecen 2019

MONDIALI 3x3 U23

Lanzhou 2019

MONDIALI 3x3 U18

Ulaambaatar 19

2018

MONDIALI

Manila 2018

EUROPEI 3x3

Bucharest 2018

MONDIALI 3x3 U23

Xi' An 2018

 

EUROPEI 3x3 U18

Debrecen 2018

2017

MONDIALI

Nantes 2017

EUROPEI 3x3

Amsterdam 2017

 

MONDIALI 3x3 U18

Chengdu 2017

EUROPEI 3x3 U18

Debrecen 2017

2016

MONDIALI

Guangzhou 2016

EUROPEI 3x3

Bucharest 2016

 

MONDIALI 3x3 U18

Astana 2016

EUROPEI 3x3 U18

Debrecen 2016

2015      

MONDIALI 3x3 U18

Debrecen 2015

EUROPEI 3x3 U18

Minsk 2015

2014

MONDIALI

Moscow 2014

EUROPEI 3x3

Bucharest 2014

     
2013      

MONDIALI 3x3 U18

Jakarta 2013

 
2012

MONDIALI

Athens 2012

   

MONDIALI 3x3 U18

Alcobendas 2012

 
2011      

MONDIALI 3x3 U18

Rimini 2011